1. Společensky prospěšný cíl podniku:

Poslání podniku v zakládajících dokumentech podniku:

 1. 1. Společnost má za cíl realizovat sociální ekonomiku v rámci svých předmětů podnikání za účelem rozvoje daných předmětů a dalších místních obecně prospěšných aktivit
 2. Společnost se bude snažit vytvářet zisk, který bude ve výši 55% zpětně reinvestovat do rozvoje svých služeb a zvyšování jejich kvality.
 3. Společnost zaměstnává minimálně 40% svých zaměstnanců ze skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a podporuje jejich sociální začleňování.
 4. Společnost dodržuje v celém pracovním týmu demokratické principy rozhodování formou pravidelných týmových porad s hromadným hlasováním.
 5. Společnost otevřeně prezentuje své cíle a záměry, principy svého podnikání a šíří tak myšlenku sociálního kapitálu a sociální ekonomiky v povědomí společnosti.
 6. Společnost upřednostňuje za účelem místního rozvoje využívání místních zdrojů a bude podporovat ideu společenské odpovědnosti při řešení místních potřeb.
 7. Společnost dodržuje zásady environmentálního hospodaření.

 Sociální prospěch podniku

Jsme zaměstnavatelem uznaným na chráněném trhu práce.

Stav k 31. 12. 2019: 23 OZP, 0 osob zdravotně znevýhodněných, 10 zdravé osoby na pozicích asistentů

Stav k 31. 12. 2020: 24 OZP, 0 osob zdravotně znevýhodněných, 7 zdravé osoby na pozicích asistentů

Stav k 31. 12. 2021: 31 OZP, 0 osob zdravotně znevýhodněných, 4 zdravé osoby na pozicích asistentů

Současný stav k 31. 10.2022 – 31 OZP, 3 osoby znevýhodněných a 7osob zdravých zejména v pozicích asistentů

Na našem pracovišti nabízíme ve spolupráci  s ÚP ČR  pracovní rehabilitace – nástroj příprava k práci.

 1. integrační podpora zaměstnancům

Přistupujeme k potřebám zaměstnanců  individuálně. Každý zaměstnanec uzavírá při nástupu do zaměstnání individuální dohodu se zaměstnavatelem,  kde specifikujeme zdravotní možnosti zaměstnance, pracovní zařazení, úkoly a omezení. Rovněž v rámci dohody vytváříme individuální vzdělávací plán zaměstnance. Vedoucí daného úseku určuje individuálního asistenta, který napomáhá novému zaměstnanci s běžnými pracovními úkony.

Každý ze zaměstnanců má možnost využít odborné poradenství od NNO Světlo Kadaň z.s. a to individuálně se svým specifickým problémem, případně zaměstnavatel nabízí skupinové supervize.

 1. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.

Vedoucí jednotlivých úseků každý měsíc vedou interní porady se svými podřízenými zaměstnanci, kde se informuje o plánech a úkolech na další období, dále informace s porad vedení podniku, kdy mají jednotlivý zaměstnanci právo vznášet podněty a dotazy k poradě vedení.

Každý měsíc se koná porada vedení, tuto svolává jednatel společnosti. Účastní se jí vedoucí jednotlivých sekcí podniku, kde se zabýváme podněty zaměstnanců a chodem podniku.

Jedenkrát ročně probíhá porada celého podniku, kde se účastní všichni zaměstnance včetně vedení podniku, kde se zaměstnanci informují o ekonomické stránce podniku, splněných úkolech, řešeních podnětů zaměstnanců a plánech na další období.

Bonusy pro zaměstnance: Podnik podporuje i hromadnou popracovní akci, kdy minimálně jedenkrát v roce organizuje společný den pro všechny zaměstnance za účelem podpory soudružnosti, dobrých vztahů na pracovišti se společensky kulturním programem.

 1. Naplňování rovných příležitostí – ačkoliv není relevantní i této otázce se podnik věnuje, 90 % zaměstnanců tvoří v podniku ženy

Podnik dává stejné podmínky pro výkon zaměstnání ženám i mužům, rozlišuje pouze pracovní postavení v podniku, podnik má vytvořen mzdový řád, který nerozlišuje handicap, rasu, pohlaví. Každý zaměstnanec je zařazen do mzdové třídy podle pracovní pozice a mzdového stupně podle let započitatelné praxe. V odměňování bude nastavena pohyblivá složka osobního ohodnocení, které se bude odvíjet od zvládání pracovních úkolů a to i k přihlédnutí na individuální možnosti každého zaměstnance /handicap/. Každý zaměstnanec má právo vyjádřit svůj názor na chod podniku v rámci pravidelných porad.

 1. Ekonomický prospěch

Podnik preferuje rozvoj  v konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického (dotváření nových služeb k dodržení výtěžnosti) sociálního (vytváření a zachování pracovních míst) a environmentálního (naplnění veřejně prospěšného cíle). 55 % zisku bude minimálně sociální podnik reinvestovat zpět do činnosti a rozvoje, postupy jsou definovány ve statutu společnosti.

Vývoj poslední tři roky:

 

rokZisk/ ztrátareinvesticeStruktura výnosů
2019833 491,-458 420,-

Celkem 9 738 tis. Kč

-z toho z vl. činnosti

5 913 tis. Kč – 61%

20202 545 982,-1 400 290,-

Celkem 14 565 tis. Kč

-z toho z vl. činnosti

9 267 tis. Kč – 64%

20212 237 908,-1 230 849,-

Celkem 17 138 tis. Kč

-z toho z vl. činnosti

11 102 tis. Kč – 65%

2022

 

 1. environmentální prospěch

Podnik se snaží chovat ekologicky. Třídíme odpad, používáme prací a čisticí prostředky šetrné k životnímu prostředí. K čištění textilií používáme nejekologičtější metodu a to: mokré čištění. Tato metoda neznečišťuje životní prostředí a chemikálie používané na čistící proces jsou ekologicky únosnější. Při používání chemických metod přísně dbáme na dodržování ochranných principů s co nejmenšími dopady na životní prostředí. V oblasti cirkulární ekonomiky vycházíme z principu využít co nejvíce odpady z našich činností. Toto se nám daří zejména v oblasti šicí dílny, kdy se snažíme využít veškeré zbytkové materiály k dalšímu využití, takto vznikají např. bonusové dárky pro zákazníky. V oblasti využitelnosti zdrojů se snažíme o co nejšetrnější provoz našich provozoven. Bohužel se naše provozovna nachází v historickém centru Kadaně a činnost je provozována v památkově chráněné budově. Toto sebou přináší řadu omezení, které nejsme schopni sami ovlivnit. Naším plánem bylo vybudovat energeticky soběstačný provoz. Za tímto účelem máme zpracované plány na využití solární energie. V první fázi nám však památkovým úřadem byly naše plány posouzeny jako nevyhovující, z důvodu umístění solárních panelů na střechu, což se neslučuje s místní městskou  vyhláškou a pravidly nastavenými památkovou péčí v chráněných územích v ČR.  Trpělivě jednáme a čekáme na změny, které s ohledem na současnou energetickou krizi nutně musí přijít. V současné době pracujeme na projektu využitelnosti dešťové vody, z dosud schválených pravidel nám však toto v oblasti cirkulované ekonomiky mnoho nepomůže, neboť voda takto získaná není možná k využití zpět do provozu, ale pouze jako zálivka zahrady, nebo k hygienickým účelům. Přesto i tyto plány máme zpracované a intenzivně o nich jednáme. V oblasti tepla v současné době jednáme o pořízení tepelného čerpadla. V současné době máme do roku 2024 za stropované ceny elektřiny i plynu a proto plánujeme využití tepelného čerpadla na rok 2024, kdy předpokládáme jeho ekonomickou prospěšnost. V současné době topíme plynem, což je stále považováno za ekologické. Za šetrné  také považujeme nastavení chodu energeticky nejnáročnějšího provozu/ tedy prádelny/, kdy přesně plánujeme využití jednotlivých spotřebičů, praček, sušiček, mandlů s ohledem na využití levných tarifů, co nejdéle využíváme venkovní sušárnu apod.

Firma má vytvořenu směrnici, která upravuje chování podniku uvnitř i navenek ve vztahu k životnímu prostředí:

 1. Třídění odpadu
 2. nakládání s odpadem
 3. principy šetrného nakládání s materiály
 4. používání materiálů
 5. Aktivity na venek
 6. Podpora ekologických projektů

 

Směrnice o ekologicky šetrném provozu – obecná pro celou organizaci

 1. Třídění odpadu

Každá služba musí dodržovat tato pravidla:

 1. organizace dbá na to, aby každá služba měla uzavřenou smlouvu s likvidátorem odpadu
 2. Organizace dbá na to, aby v každém zařízení byly umístěny tři kontejnery (směsný odpad, plast, papír)

 

 1. Využívání energie

 Světlo

 1. Organizace dbá na zhasínání nevyužívaných prostor
 2. Organizace na pracovištích využívá úsporná svítidla

 Teplo

 1. Organizace dbá na vypínání topení v nevyužívaných prostorách
 2. Organizace dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám

 Elektřina

 1. Organizace vykonává pravidelné revize spotřebičů
 2. Organizace dbá na vypínání nevyužívaných spotřebičů
 3. Organizace má zpracovaný plán využití spotřebičů s ohledem na dané tarify od dodavatelů energií

Voda

 1. Organizace dbá na šetření studenou i teplou vodou
 2. Organizace pravidelně hodnotí kvalitu vypouštěných chemikálií do odpadu
 3. Používání materiálů

Organizace využívá recyklovaný papír a recyklované tonery do tiskáren

Šicí dílna – využíváme veškeré i zbytkové materiály

Praní – šetrné přípravky, které nezatěžují životní prostředí

Úklid – ekologicky nezávadné čisticí prostředky

Auta – organizace se snaží využívat alternativní způsoby paliva – LPG a CNG

 

 Důkazy k environmentálnímu prospěchu:

2019 – likvidace, odvoz odpadů Technické služby Kadaň s.r.o.; nákup ekologicky šetrných pracích prášků Latt GROUP s.r.o.

2020– likvidace, odvoz odpadů Technické služby Kadaň s.r.o.; nákup ekologicky šetrných pracích prášků Latt GROUP s.r.o.

2021 – likvidace, odvoz odpadů Technické služby Kadaň s.r.o.; nákup ekologicky šetrných pracích prášků Latt GROUP s.r.o.

2022

 

 1. Místní prospěch:

Místní potřeby:

Město Kadaň a obecně region Chomutovska patří k nejhorším regionům v ČR v oblasti nezaměstnanosti. Rovněž je to region s velkým podílem osob se zdravotním postižením. Ústecký kraj je obecně po Praze regionem s největším výskytem sociálně patologických jevů a to i závislostního chování.   V Kadani jsme jediný podnik poskytující prádelnické služby. V Kadani v současné době fungují 2 firmy, které se zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

nezaměstnanost v regionu:

2019 (31. 12.): 4 252 UoZ, z toho OZP 643

2020 (31. 12.): 5 411 UoZ, z toho OZP 738

2021 (31. 12.) : 5 209 UoZ, z toho OZP 754

Výběr zaměstnanců:

Nábor nových zaměstnanců je organizován ve spolupráci s Úřadem práce v Kadani, v Chomutově, v Klášterci nad Ohří v Jirkově

Při výběru nových zaměstnanců spolupracujeme s místními NNO – Světlo Kadaň z.s., Naděje z.s., Radka z.s.,Charita Kadaň

Dále spolupracujeme s městem Kadaň, jsme aktivní členy skupiny zaměstnanost v rámci Lokálního partnerství Města Kadaně.

Místní příslušnost:

2019: 25 zaměstnanců z Kadaně, 5 zaměstnanců z Chomutova, 2 zaměstnanci z Klášterce n./O., 1 Ostrov

2020: 22 zaměstnanců z Kadaně, 5 zaměstnanců z Chomutova, 3 zaměstnanci z Klášterce n./O., 1 Ostrov

2021: 24 zaměstnanců z Kadaně, 5 zaměstnanců z Chomutova, 4 zaměstnanci z Klášterce n./O., 2 Ostrov

 

Odběrateli našich služeb jsou:

Oblast praní – MSSS Domov důchodců Kadaň p.o., Domov pro seniory a pečovatelská služby v Žatci, p.o., Domov pro seniory Podbořany p.o., Domov pro seniory Květinka s.r.o., ČEPS, a.s., BOS Automotive s.r.o., DATEZA s.r.o., Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o., Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o., MEDARD Active s.r.o., CLEAN International, spol. s r.o., Toyoda Gosei cz s.r.o., Witte Nejdek spol s r.o., RegioJet ÚK a.s, DEVELOPMENT CFF z.s.

Oblast prodeje našich produktů a ostatních služeb- Město Kadaň, Odenwald cz s.r.o., Petrom stavby a.s., Silnice |Topolany s.r.o., Sasme s.r.o., Světlo Kadaň z.s. ;, IMMOMEDICAL CZ; PackWay s.r.o., Špergl s.r.o.

Služby hodinového manžela: občané regionu Kadaňska, Světlo Kadaň z.s.

Dodavatelé: Color 3P Kadaň, Blig Kadaň, Comfor partner David Beneš, Vladimír Kubát, Professional support s.r.o., Technické služby Kadaň s.r.o., Kabelová televize Kadaň a.s., AVJ s.r.o., Autoservis J&V s.r.o.

Spolupracující místní organizace při integraci osob z CS – Úřad práce Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, NNO – Světlo Kadaň z.s., Naděje z.s.