Sociální podnik BOK&LK s.r.o. zahájil svou činnost v červnu 2013, kdy vybudoval prádelnu a žehlírnu v Kadani. Postupně se podnik rozšiřoval o další aktivity, zejména praní hygienického prádla pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, čistící a úklidové práce, službyh odinového manžela a šicí dílnu. Šicí dílna se primrně zaměřuje na šití výrobků na bázi známého Priessnitzova obkladu. Výrobky slouží na všechny části těla a jsou určeny pro děti i dospělé. Firma by svým výrobky chtěla pokrýt trh v celé ČR a postupně i v zahraničí, nyní je lze zakoupit na e-shopu a prodejních akcích.

Služby jsou zabezpečovány zejména zaměstnanci z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných a osob dlouhodobě evidovaných na ÚP. Výběr zaměstnaců je realizován ve spolupráci s Úřadem práce a NNO, které se věnují práci s touto cílovou skupinou. Majitelé podniku jsou aktivními účastníky procesů sociálního začlenování ve spolupráci s Městem Kadaň, Úřadem práce.

Všechny aktivity sociálního podniku jsou založeny na principech sociálního podnikání v ČR, které jsou zakotveny v právních dokumentech, deklarujících vznik a fungování SP. Zakladatelská listina sociálního podniku BOK&LK s.r.o. je dostupná na portálu Justice.cz ve sbírce listin pod spisovou značkou C29236, Krajský soud v Ústí nad Labem.

Principy sociálního podnikání:

1. Společnost má za cíl realizovat sociální ekonomiku v rámci svých předmětů podnikání za

účelem rozvoje daných předmětů a podpory dalších místních obecně prospěšných aktivit – př.

činností neziskových organizací. 

2. Společnost se bude snažit vytvářet zisk, který bude ve výši 55% (slovy padesát pět procent)

zpětně reinvestovat do rozvoje svých služeb a zvyšování jejich kvality. Společnost se bude

orientovat na poskytování služeb a prodej výrobků, kdy tržby z těchto aktivit budou činit

alespoň 30% (slovy třicet procent) z celkových výnosů společnosti a to v období, kdy bude

společnost využívat dotací, kde jsou tyto podmínky závazné. 

3. Společnost bude zaměstnávat minimálně 40% (slovy čtyřicet procent) svých zaměstnanců

ze skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a podporovat

jejich sociální začleňování. K tomuto účelu bude společnost používat personální a integrační

nástroje podporující rozvoj a integraci těchto zaměstnanců.

4. Společnost bude v celém pracovním týmu dodržovat demokratické principy rozhodování

formou pravidelných týmových porad a hromadným hlasováním. 

5. Společnost bude otevřeně prezentovat své cíle a záměry, principy svého podnikání a šířit

tak myšlenku sociálního kapitálu a sociální ekonomiky v povědomí společnosti. 

6. Společnost bude za účelem místního rozvoje upřednostňovat využívání místních zdrojů a

bude podporovat ideu společenské odpovědnosti při řešení místních potřeb. Zejména bude

přednostně zaměstnávat místní obyvatele a přednostně nakupovat od místních dodavatelů.

7. Společnost bude dodržovat zásady environmentálního hospodaření. 

Zásady environmentálního chování společnosti:

1. Třídění odpadu

Každá služba musí dodržovat tato pravidla:

a. organizace dbá na to, aby každá služba měla uzavřenou smlouvu s likvidátorem odpadu

b. Organizace dbá na to, aby v každém zařízení byly umístěny tři kontejnery (směsný odpad, plast, papír)

2. Využívání energie

 Světlo

a. Organizace dbá na zhasínání nevyužívaných prostor

b. Organizace na pracovištích využívá úsporná svítidla

 Teplo

a. Organizace dbá na vypínání topení v nevyužívaných prostorách

b. Organizace dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám

 Elektřina

a. Organizace vykonává pravidelné revize spotřebičů

b. Organizace dbá na vypínání nevyužívaných spotřebičů

Voda

a. Organizace dbá na šetření studenou i teplou vodou

b. Organizace pravidelně hodnotí kvalitu vypouštěných chemikálií do odpadu

3. Používání materiálů

Organizace využívá recyklovaný papír a recyklované tonery do tiskáren

Praní – šetrné přípravky, které nezatěžují životní prostředí, metoda mokré čištění

Úklid – ekologicky nezávadné čisticí prostředky

Vybrané údaje o plnění principů sociálního podnikání společnosti:

ROK 2019 k 31. 12. 2019

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením – 121%
Tržby z prodeje výrobků a služeb z celkových výnosů – cca 60%
Reinvestovaný hospodářský výsledek – 458 420,- (55%) použit jako rezerva na úhradu mzdových nákladů.
Pravidelné porady s pracovníky, poskytování individuálního poradenství a spolupráce s externími organizacemi na podporu rozvoje osobnostního a pracovního růstu.
Spolupráce s lokálními dodavateli, odběrateli a aktéry jako je ÚP, město Kadaň a další.
Zaměstnáváme více než 90% pracovníků s okresu Chomutov.

ROK 2020 k 31. 12. 2020

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením –  97%
K 31. 12. 2021 zaměstnáváme 47 zaměstnanců – z toho 33 jsou osoby se zdravotním postižením a 10 osoby dlouhodobě evidované na ÚP
Tržby z prodeje výrobků a služeb z celkových výnosů – cca 70%
Reinvestovaný hospodářský výsledek – 1 400 290,- (55%) použit jako rezerva na úhradu mzdových nákladů
Pravidelné porady s pracovníky, poskytování individuálního poradenství a spolupráce s externími organizacemi na podporu rozvoje osobnostního a pracovního růstu
Spolupráce s lokálními dodavateli, odběrateli a aktéry jako je ÚP, město Kadaň a další
Zaměstnáváme více než 90% pracovníků s okresu Chomutov

ROK 2021 k 31. 12. 2022

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením –  108%
K 31. 12. 2022 zaměstnáváme 43 zaměstnanců – z toho 30 jsou osoby se zdravotním postižením a 4 osoby dlouhodobě evidované na ÚP
Tržby z prodeje výrobků a služeb z celkových výnosů – cca 65%
Hospodářský výsledek k reinvestici – 1 230 849,- (55%)
Jako reinvestice pro rozvoj služeb podnikání a zvyšování jejich kvality byly vynaloženy náklady na drobný majetek, opravy majetku, marketing ve výši 630 tis. a 770 tis. bylo použito jako rezerva na úhradu mzdových nákladů.
Pravidelné porady s pracovníky, poskytování individuálního poradenství a spolupráce s externími organizacemi na podporu rozvoje osobnostního a pracovního růstu
Spolupráce s lokálními dodavateli, odběrateli a aktéry jako je ÚP, město Kadaň a další
Zaměstnáváme více než 90% pracovníků s okresu Chomutov

 

Společenská smlouva ke stažení zde

Aktualizováno k 8.1.2023

 

Vedení podniku:

Majitel: Mgr. Jan Hudák,
Telefon: +420 603 804 191

Majitel, jednatel: Mgr. Luděk Kočí,
Telefon: +420 725 070 900